Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden & Persoonsgegevens Annegje’s Zen en Yoga 2 augustus 2022

1. BEGRIPPEN

1.1 Annegje’s Zen en Yoga: Het correspondentieadres van Annegje’s Zen en Yoga is Bothalaan 39, 3707 XH te Zeist,
De lessen zullen, over het algemeen, plaatsvinden op door Annegje’s Zen en Yoga gehuurde locaties of op locatie van de deelnemer.
1.2 Annegje’s Zen en Yoga is geregistreerd in het handelsregister onder nr: 81796188
1.3 Algemene Voorwaarden:
De door Annegje’s Zen en Yoga gehanteerde en geldige Algemene Voorwaarden, is op de website van Annegje’s Zen en Yoga: http://www.Annegjeszenenyoga.com gepubliceerd en kan worden gedownload. Tevens wordt zij met de factuur meegezonden.
1.4 Deelnemer: degene die een yogales volgt c.q. wenst te volgen bij Annegje’s Zen en Yoga.
1.5 Les: Het volgen van een bepaalde yogavorm bij Annegje’s Zen en Yoga door de deelnemer.
1.6 Strippenkaart: Een bepaald aantal betaalde lessen voor het volgen van yogalessen bij Annegje’s Zen en Yoga door de deelnemer.
1.7 Yogavorm: Annegje’s Zen en Yoga biedt verschillende soorten en stijlen yoga aan.
☯ E-mail: Het mailadres van Annegje’s Zen en Yoga: annegjeszenenyoga@outlook.com.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Door deelname aan een yogales verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Annegje’s Zen en Yoga kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Annegje’s Zen en Yoga zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden tevens per mail aankondigen.

3. STRIPPENKAART EN LOSSE LESSEN

3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen met een 5-strippenkaart ter kennismaking, een 10-strippenkaart of door losse lessen te reserveren.
3.2 Een strippenkaart of losse les kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en komt tot stand na het reserveren van een les via het contactformulier.

4. BETALING EN GELDIGHEID

4.1 10-Strippenkaart.
4.1.1 Bij aanschaf van een 10-strippenkaart dient de deelnemer de factuur vooraf (of uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum) of per PIN te voldoen.
4.1.2 Deelnemer heeft recht op 10 lessen voor de yogavorm waarvoor de strippenkaart is aangeschaft.
4.1.3 De 10-strippenkaart komt te vervallen 12 weken nadat de kaart is afgegeven, het recht op het volgen van lessen komt dan te vervallen totdat er een nieuwe kaart wordt aangeschaft.
4.2. Strippenkaart 5 kennismakingslessen.
4.2.1 Bij aanschaf van 5 kennismakingslessen dient de deelnemer bij voorkeur voorafgaande aan de eerste les de factuur per bank te voldoen of, indien dit niet mogelijk is, het verschuldigde bedrag te betalen per PIN bij de eerste les.
4.2.2 Deelnemer heeft recht op 5 lessen voor de yogavorm waarvoor de strippenkaart is aangeschaft.
4.2.3 De 5 kennismakingslessen komen te vervallen 4 weken nadat de kaart is afgegeven, het recht op het volgen van lessen komt dan te vervallen totdat er een 10-strippenkaart wordt aangeschaft of een losse les wordt geboekt.
4.2.4 De kennismakingslessen zijn alleen te volgen voor deelnemers die nog niet eerder een les bij Annegje’s Zen en Yoga gevolgd hebben.
4.3 Strippenkaarten zijn strikt persoonlijk en de ‘reserveringsnaam’ dient overeen te komen met de naam van de deelnemer aan de les.
4.4 Voor of na iedere les zal er een paraaf op de strippenkaart gezet worden door Annegje’s Zen en Yoga.
4.5 Losse lessen.
4.5.1 Bij aanschaf van een losse les dient de deelnemer deze contant en gepast te voldoen voorafgaande aan de les.
4.5.2 Deelnemer heeft recht op 1 les voor de yogavorm waarvoor de losse les is gereserveerd.
4.6 Annegje’s Zen en Yoga behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van de betreffende deelnemer op te schorten tot de betaling is voldaan.

5. PAUZEREN STRIPPENKAART

5.1 Bij langdurige ziekte, bijzondere persoonlijke omstandigheden, of een blessure kan door de deelnemer de 10-strippenkaart (na goedkeuring door Annegje’s Zen en Yoga) vroegtijdig worden gepauzeerd.
5.2 Een verzoek om pauzering moet tijdig schriftelijk worden ingediend bij Annegje’s Zen en Yoga. Annegje’s Zen en Yoga behoudt zich het recht voor te verzoeken om een doktersverklaring. Het verzoek kan ingediend worden per e-mail aan: annegjeszenenyoga@outlook.com.

6. PRIJSWIJZIGING

6.1 Annegje’s Zen en Yoga behoudt zich het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de website vermeld.

7. RESERVEREN/ANNULEREN YOGALESSEN

7.1 Voor de lessen van Annegje’s Zen en Yoga dient vooraf een reservering te worden gemaakt via het contactformulier op de website.
7.2 Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:
☯ Een gereserveerde les kan tot 24 uur voor aanvang van de les online kosteloos worden geannuleerd.
☯ Annuleringen die korter dan 24 uur voor aanvang van de les worden geannuleerd, worden afgetrokken van het tegoed. (Dit betekent bijvoorbeeld een mindering van 1 les op de 10-strippenkaart).
☯ Als online registreren niet (meer) mogelijk is, kan de deelnemer vooraf altijd telefonisch contact opnemen om te checken of er plek is.
☯ Indien deelnemer de gereserveerde les wenst te annuleren kan dit alleen via telefoon of e-mail.
☯ Als er nog plek is, kan een reservering tot 30 minuten voor aanvang van de les gemaakt worden.

8. LESROOSTER

8.1 Annegje’s Zen en Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren. Mocht dit het geval zijn, wordt de reservering ongedaan gemaakt en kan de deelnemer de les op een ander moment volgen.
8.2 Annegje’s Zen en Yoga behoudt zich het recht om op (feest/vakantie) dagen de deuren te sluiten. Annegje’s Zen en Yoga zal deze dagen vooraf aankondigen via de website of via de e-mail.
8.3 Tijdens een langere sluiting door Annegje’s Zen en Yoga (een week of langer) of vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden, zal de geldigheidsduur van de strippenkaart worden verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven.

9. HUISREGELS

9.1. Alle deelnemers dienen onderstaande huisregels van Annegje’s Zen en Yoga in acht te nemen:
☯ Zorg ervoor dat je 10 minuten voor de start van de les aanwezig bent op de locatie waar de les gegeven wordt.
☯ Kom hygiënisch naar de yogales. Draag schone kleren, waarin je gemakkelijk kunt bewegen.
☯   Annegje’s Zen en Yoga biedt deelnemers de mogelijkheid gebruik te maken van yogamatten van Annegje’s Zen en Yoga, het schoonmaken van de yoga mat is verplicht na iedere les.
☯ Annegje’s Zen en Yoga biedt deelnemers de mogelijkheid een eigen yoga mat mee te nemen.
☯ Drinken mag worden meegenomen in een afsluitbare fles of bidon.
☯ De (lichamelijk) integriteit van de deelnemer dient te allen tijde gerespecteerd te worden.
☯ Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Annegje’s Zen en Yoga niet getolereerd.
9.2 Annegje’s Zen en Yoga behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 9.1, niet naleven de toegang tot de lessen van Annegje’s Zen en Yoga te ontzeggen en de strippenkaart van de betreffende deelnemer, zonder restitutie, te beëindigen.

10. EIGEN RISICO / AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Annegje’s Zen en Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
10.2 Annegje’s Zen en Yoga is niet verantwoordelijk voor schade aan het pand dat toegebracht wordt door de deelnemer, deelnemer is hier zelf verantwoordelijk voor.
10.3 Annegje’s Zen en Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel. De deelnemer oefent op eigen risico. Annegje’s Zen en Yoga werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.
10.4 Annegje’s Zen en Yoga biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure zo laag mogelijk te houden:
☯ Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
☯ Het is verplicht om blessures e.d. door te geven aan de docent. Zonder deze kennis is de docent niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld aan de docent.
☯ Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
☯ Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
☯ Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
☯ Informeer bij de docent als je een oefening niet begrijpt.

11. PERSOONSGEGEVENS

11.1 Annegje’s Zen en Yoga verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het maken van de facturen en voor de administratie en informatiedoeleinden. Annegje’s Zen en Yoga gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens.
11.2 Annegje’s Zen en Yoga gebruikt de in artikel 11.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de deelnemers op de hoogte te brengen van o.a. activiteiten van Annegje’s Zen en Yoga, eventuele wijzigingen in het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Annegje’s Zen en Yoga, kan dat via email worden gemeld.
11.3 Indien door de deelnemer wordt afgezien van het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens, waaronder het e-mailadres van de deelnemer, is het voor de deelnemer niet mogelijk om van alle online diensten en producten van Annegje’s Zen en Yoga gebruik te maken.
11.4 Annegje’s Zen en Yoga verstrekt de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de deelnemer aan derden.

© Copyright Annegje’s Zen en Yoga – Alle rechten voorbehouden – KvK 81796188